Integrationsassistent

Att utbilda sig till integrationsassistent är att rustas för alla typer av arbeten med människor, en unik chans att själv utvecklas som människa och få kunskap och därmed verktyg för att bättre förstå oss själva, andra människor och det samhälle vi lever i. Utbildningens syfte är: Integration genom kunskap och empati. Efter avslutad kurs till integrationsassistent 1 år finns det sedan möjlighet att läsa en 1-årig fortsättningskurs till elev/lärarassistent med inriktning mot arbete i skolan. Integrationsassistent-utbildningen utgör därmed grunden för en möjlig utbildning på totalt 2 år, med fokus på integration, samhällsvetenskap och socialt samt pedagogiskt arbete. En god grund för dig som vill arbeta med människor på olika sätt, med möjlighet att arbeta under studietiden då kursen läses som distanskurs via skolans lärplattform Classroom med 4 gemensamma samlingar på Hjo folkhögskola per termin.

Integrationsutbildningen är en profil på folkhögskolans allmänna kurs. Den ger möjlighet att fortsätta läsa på allmän kurs på skolan eller på distans tills man får grundläggande behörighet och studieomdöme. Läs mer om folkhögskolans studieomdöme här.

Antagningskriterier

Sökande bör ha fyllt 20 år. Lämplig arbetslivserfarenhet är t.ex. socialt eller pedagogiskt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Utbildningen är tänkt för personer som vistats i Sverige ett antal år, som har god kännedom om samhället och som har kunskaper i svenska motsvarande svenska 1. Sökande kan gärna tala ett eller flera språk, som nyanlända flyktingar använder; t.ex. arabiska, dari, somaliska, tigrinska etc., men även du som har svenska som modersmål kan naturligtvis söka.

Syfte

Utbildningen till Integrationsassistent ger dig nya och fördjupade kunskaper om det svenska samhället i ett integrationsperspektiv. Du får tillfälle att läsa och diskutera med andra deltagare kring det svenska samhället och integrationen och därmed dela erfarenheter och kunskaper. Målet är grundliga kunskaper och ett självständigt förhållningssätt, för att du ska kunna arbeta inom området integration och hjälpa människor att bli en del av det svenska samhället.

Efter genomförda studier förväntas man ha tillgodogjort sig en fördjupad förståelse för det svenska samhället, dess uppbyggnad, historia, kultur och människan i ett integrationsperspektiv, vilket ger en bred kunskap som är viktig i alla typer av arbete som involverar andra människor.

Exempel på yrkesutgångar, beroende på kombinationer av tidigare utbildningar och erfarenheter kan t.ex. vara:

* Studiehandledare i skolan för ämnesstöd på hemspråket
* Personal i hemspråksundervisning, där deltagarna undervisas i sitt hemspråk
* En fördjupad och breddad grund för samhällsinformatörer
* Vidareutbildning och en breddad grund för tolkar och språkassistenter i förskolan
* Olika tjänster inom integrationsområdet på företag, näringsliv och kommun mm.
* Ökad samhälles-och kulturmöteskunskap som utgör viktiga redskap inom alla typer av arbeten med människor

Utbildningens innehåll och studieform

Utbildningen innehåller ett antal ämnen/delkurser. Heldistanskursen läses på distans (via uppkopplad dator) samt med fyra heldagar på skolan under höstterminen och fyra dagar under vårterminen. Praktiken på höstterminen är förlagd till två veckor i november och under vårterminen två veckor i april. Kursen utgör en profil på allmän kurs där man har möjlighet att fortsätta läsa till dess att man fullgjort kravet för allmän behörighet och därmed kan få ett studieomdöme.

På kursen behandlas olika frågor om integrationsarbetet. Det kan vara diskussioner om kulturmöten och ungdomars livsvillkor, normer och subkulturer. Vi går igenom olika svenska lagar och regler. Vi talar om internationella relationer, om migrations- och integrationspolitik, om arbete och näringsliv, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi behandlar extremism och terrorism, konflikthantering och säkerhet, förhållningssätt till tortyroffer och krigstraumatiserade flyktingar. Vi läser grundläggande psykologi, sociologi samt etik och människans livsvillkor. Men även idéhistoriska frågor om den politiska historiens utveckling, demokratins framväxt och frågor om religion och vetenskap och mycket mera som hör till det mänskliga livet. Skolan, kunskap och lärande, hur vi lär oss och hur vi kan lära andra människor om det svenska samhället och andra saker på ett pedagogiskt och levande sätt är hela tiden i fokus eftersom hela utbildningen syftar till att ge vidare av den kunskap och de erfarenheter vi har och utvecklar.

Följande delkurser/huvudteman ingår i utbildningen:

– Etnicitet och kulturmöten
– Idéhistoria
– Internationella relationer
– Sociologi
– Psykologi
– Etik och människans livsvillkor
– Examensarbete (studiebesök, praktik)
– Religion

Profil

Utbildningen till integrationsassistent ges som:

Integrationsassistent heldistans

Ett års heltidsstudier på heldistans för dig som arbetar eller bor för långt bort från Hjo och därmed inte kan delta under dagtid. Under läsåret har vi fyra fysiska träffar på Hjo folkhögskola under hösten och fyra träffar under våren.

På den här profilen tar du del av föreläsningarna på video samt läs- och skrivuppgifter via folkhögskolans lärplattform. Du har inlämningsuppgifter för varje ämne löpande under kursen. Praktiken kan göras på den egna arbetsplatsen genom loggboksskrivande samt ett examensarbete i slutet av kursen.

Utbildningen till integrationsassistent är en del av Hjo folkhögskolas allmänna kurs. De gemensamma dagarna/träffarna är förlagd till Hjo folkhögskola.

Läs mer om integrationsassistentutbildningen: här.

Besök gärna vår Facebook sida (för alla assistentutbildningar samt demokratikursen):

Här kan du även se några exempel på videoföreläsningar som kan förekomma på kursen: